NOMAD (Номад) - новости Казахстана
КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050Поиск  
Четверг 22.02.2024 13:04 ast
10:04 msk

Выступление Н.А.Назарбаева на VI заседании Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ
"Считаю оправданным то, что предлагаемые политические реформы разделены на два блока: реформы в рамках действующей Конституции и новации, требующие конституционных поправок. Это позволит приступить к реализации тех нововведений первого блока, по которым уже есть консенсус"
20.02.2007 / политика и общество

"Ак Орда", 19 февраля

Құрметті мемлекеттік комиссия мүшелері!

Бүгінгі күні мемлекетіміздің алдында тұрған үлкен міндеттердің бірі - Қазақстанның әлемнің бәсекелестікке қабілетті 50 елінің қатарына ену стратегиясын іс жүзіне асыру.

Өздеріңізге белгілі, Үкімет пен Ұлттық банк бірлесіп, 2007 жылдың болжамды көрсеткіштері белігіленген құжат қабылдады. Сол болжам бойынша, жан басына шаққандағы ішкі жалпы өнім үстіміздегі жылы 7000 долларға жетпекші. Демек, бұл дегеніңіз - Қазақстанның табысы орта деңгейлі елдермен иық теңестіруіне мүмкіндік береді деген сөз.

Халықтың әл-ауқатының өсуі - олардың санасының сергек болып, қоғамдық өмірдің бар саласына, соның ішінде саясатқа да белсене араласуына өз-өзінен құлшыныс туғызады. Бүгінгі айтып жүрген бәсекелестікке қабілеттілік мәселесі экономикада ғана қарыштап даму емес, сонымен қатар еліміздің саяси тұрғыда да кемелденуін айқындайды. Сол себепті де еліміздің ұзақ мерзімді әрі тұрақты даму мүдделерін есепке алумен қатар, саяси жүйемізді ұдайы жетілдіріп, оны модернизациялап отыру да бәсекелестікке қабілеттіліктің кепілі екенін естен шығармау керек.

Саяси реформалар бағдарламасы – бұл уақыт сыны, Қазақстан дамуының заңды белесі.

Еліміздің бәселекестікке қабілеттілігі мен оның саяси мәдениетінің деңгейі, сосын "демократиямыздың сапасы" арасында тікелей байланыс бар.

Бүгінгі қорытынды отырысқа біз терең мән бере отырып бірнеше жыл дайындалдық. Бір жыл бойы Тұрақты жұмыс істейтін кеңес, келесі жыл бойы - Демократиялық және азаматтық қоғам мәселелері жөніндегі ұлттық комиссия жұмыс жасады. Осы комиссиялардың мүшелері барлық өңірлер мен аймақтарды аралап, еліміздегі қоғамдық және саяси мекемелердің, жер-жердегі азаматтардың пікірлері мен ұсыныстарын тыңдап, теріп қайтты.

Ал Мемлекеттік комиссия өткен жыл көлемінде осындай ұсыныс-пікіралердің бәрін сараптан өткізіп қорытынды жасады, соның нәтижесінде саяси реформалаудың басты бағыттарын дайындап шығарды.

Мемлекеттік комиссия үлкен жұмыс жасады – алты отырыс ұйымдастырылды, жұмысшы топтары 20 рет бас қосты, бірқатар халықаралық конференциялар мен "дөңгелек үстелдер" өткізілді. Бір жылдың ішінде мемлекеттік комиссияның қатысуымен әртүрлі 35 іс-шара жасалыпты. Сонымен қатар, халықаралық тәжірибені електен өткізе отырып, өзіміздің сарапшыларымыздың ой-пікірлерін жинақтап, қоғамымызға саяси реформаның қажеттілігін анықтаудағы жан-жақты жасалған зерттеу жұмыстарын атап айтқан жөн.

Мемлекеттік комиссия мүшелері осы бүгінгі отырысымыздың алдында жалпыұлттық каналдарда тікелей эфирде сөйлеп, өздерінің жұмыстары туралы айтып берді.

Әсіресе, комиссия мүшелерінің саяси реформа жөніндегі ұсыныстарды дайындауға аса жауапкершілікпен келгендеріне ризашылығымды білдіремін.

Біз бөтеннің тәжірибесін көшіруге ұмтылғамыз жоқ. Өтпелі кезеңде ұлттық ерекшелігімізді ескеріп, әрдайым бүгінгі нақты жағдайымызды есепке алып отырдық. Сондықтан да біз қазір саяси жүйемізді модернизациялаудың қазақстандық жолын қалыптастырып жатырмыз деп айтуға құқымыз бар. Осыдан барып демократиялық реформаларды әзірлеу мен нақтылау жөніндегі мемлекеттік комиссия жұмысының маңыздылығы шығады. Мен мемлекеттік комиссияның барлық мүшелеріне табысты жұмыстары үшін рахмет айтамын.

Енді мемлекеттік комиссияның қызметінің саяси қорытындысы мен енгізілген ұсыныстарға тоқталайық. Олардың бәрі Мемлекеттік комиссия мүшелері дайындаған "Қазақстан Республикасының 2007-2008 жылдарға арналған саяси реформалаудың басты бағыттары" құжатында біріктіріліп отыр.

(1) Ключевые итоги работы Государственной комиссии

Уважаемые члены Государственной комиссии!

Государственная комиссия по разработке и конкретизации программы демократических реформ в течение года провела большую работу. Можно выделить следующие ключевые итоги деятельности Комиссии.

Во-первых, достигнуто единство политических сил по принципиальным вопросам политической модернизации.

Госкомиссия проявила себя как эффективный институт политического диалога и достижения общественного консенсуса по поводу логики и содержания политических реформ, задала четкую траекторию дальнейшего демократического развития Казахстана.

Мы приглашали сюда всех: оглашайте свое мнение, принимайте участие в дискуссиях за этим "круглым столом". Кто-то не пришел, что тут сделаешь. Это их выбор, но подавляющее большинство, более 90 процентов всех заинтересованных были здесь представлены.

В рамках Госкомиссии политические партии, депутаты, экспертное сообщество, неправительственные организации приняли участие в разработке важнейших политических решений. Благодаря ее работе повысился уровень доверия к вырабатываемым решениям в сфере демократизации.

Согласно социологическим опросам, подавляющее большинство граждан одобряют деятельность Госкомиссии. 74% респондентов назвали оправданным подход, согласно которому политические реформы должны обязательно пройти тщательное, качественное и профессиональное обсуждение.

Во-вторых, результат нашей с вами работы состоит в том, что в прошлом году мы не только обсуждали направления реформ, но и фактически к ним приступили. Серьезные и качественные изменения в политической системе страны уже идут.

Еще на IV съезде политической партии "Отан" я высказал программу на 2006-2008 и 2008-2011 годы. С тех пор мы начали эту работу, и не останавливаемся.

Госкомиссия способствовала более полной и целостной реализации потенциала Конституции, совершенствованию законодательства.

Всего в сферу интересов Госкомиссии попало два десятка законов и иных нормативно-правовых актов, связанных с вопросами продвижения демократических реформ. Многие изменения в законы уже внесены.

Законодательные новации коснулись вопросов расширения полномочий маслихатов, совершенствования системы правосудия и правоохранительных органов, усиления гарантий прав граждан на судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь. Усилены механизмы ответственности и подотчетности власти населению, на уровне закона регламентирован порядок рассмотрения государственными органами обращений физических и юридических лиц.

Был дан старт формированию системы местного самоуправления.

И весь год мы подробно обсуждали этот вопрос. Это непростой вопрос. Весь мир, в том числе, развитые государства продолжают обсуждать его, ищут оптимальные способы местного самоуправления.

В 2006 году мы вышли на новый уровень развития выборной системы, проведя выборы акимов в тридцати процентах районов и городов областного подчинения. Корпус акимов в районах, где проходили выборы, обновился на треть.

Принята Концепция развития гражданского общества, рассчитанная до 2011 года. Для ее реализации в ближайшие несколько лет будут выделены 1 миллиард 250 миллионов тенге. Рассматривается возможность разработки законопроекта "О меценатстве и спонсорстве", нацеленного на стимулирование поддержки гражданского общества со стороны бизнес-сектора.

Впервые в прошлом году Правительство на системной основе, на основе плана, одобренного Госкомиссией, проводило работу по реализации демократических реформ в тех или иных сферах жизни нашего общества.

В-третьих, работа Государственной комиссии, нацеленная на выработку политических инноваций, способствовала росту политической культуры казахстанцев. А без этого не может быть полноценной демократии.

Недавний опыт наших соседей по СНГ со всей очевидностью продемонстрировал, что демократия не может быть построена там, где гражданами не соблюдаются законность и конституционный порядок, царит глубокий социальный хаос, в массовом сознании превалируют "баррикадные" настроения, а "уличный" произвол является обыденностью. Не случайно многие считают, что результатами прокатившихся "цветных революций" стали кризис и обманутые надежды.

В связи с этим, я хочу высказать свое мнение. На постсоветском пространстве, не обладая опытом демократической культуры, мы упрощенно понимаем либерализм как слабость власти и право на полную волю. И умиляемся по поводу "шалостей", "капризов" своевольных честолюбцев. Свободу и либерализм необходимо ставить вровень с ответственностью перед Законом. Тогда и сможем сохранить стабильность. Тогда и будем иметь возможность развивать Казахстан как свободное демократическое общество.

Очень хорошо, что умение конструктивно, с взаимным уважением, через компромиссы разрешать все возникающие споры и противоречия становится для нас гражданской ценностью.

Госкомиссия вызвала оживление дискуссий и полемики в экспертной среде, среди ученых, интеллигенции, госслужащих. В СМИ появилось около полутора тысяч различных информационно-аналитических материалов. В том числе вышло 70 фундаментальных теоретических статей по вопросам развития политической системы. В некоторых из них был тщательно проанализирован опыт модернизационных преобразований и политических реформ в зарубежных странах.
Так что сегодня общество демонстрирует не расплывчато воспринимаемую потребность в дальнейших демократических преобразованиях, а знание сути различных политических новаций, понимает их серьезность и необратимый характер.

И люди готовы поддержать именно те реформы, которые будут способствовать устойчивому развитию страны, повышению жизненного уровня населения, сохранению стабильности в обществе при сильной власти и которые не повлекут за собой больших социальных и политических издержек.

В-четвертых, работа Госкомиссии еще раз подтвердила последовательность и незыблемость демократического вектора развития Казахстана.

Сегодня никто не может поставить под сомнение, что именно легитимная государственная власть в Казахстане осуществляет стратегическое продвижение к демократии и вырабатывает алгоритм демократических реформ, находясь в конкурентном политическом поле. И в этом заключается созидающая сила власти.

Общество вынесло важный урок, осознав, что сильная власть и демократия – это не антиподы. Оно убедилось, что власть в Казахстане на деле стремится поддерживать экономическую и гражданскую активность населения, поощрять предпринимательский и либеральный дух, расширять степень политического участия граждан, обеспечивать защиту их прав.

Именно этой политикой мы создали новый Казахстан и совершенно новых граждан, которые сегодня мыслят по-новому.

Кстати, это было замечено и за пределами границ Казахстана. К примеру, председатель ОБСЕ Карл де Гюхт, заверяя меня в том, что к востоку от Вены Казахстан является одним из самых достойных кандидатов на пост председателя ОБСЕ, отметил в качестве важного аргумента в пользу этого именно продуктивную деятельность Госкомиссии.

Определяющая цель политических изменений для нас – это движение к консолидированной демократии, к такой современной демократической форме власти, которая сможет обеспечить наиболее эффективную систему управления обществом и государством. При этом политические реформы ни в коем случае не должны привести к потере управляемости в стране.

И с этой точки зрения главным практическим итогом работы Госкомиссии является то, что мы вышли к формулированию конкретных направлений и механизмов демократических реформ, учитывающих нашу специфику и политические традиции.

(2) Основные контуры политических реформ

Рабочими группами Госкомиссии проведена большая работа по анализу многочисленных предложений, выработаны конкретные рекомендации.

Мы выслушали руководителей рабочих групп, и они подробно доложили о результатах проведенной работы.

Считаю оправданным то, что предлагаемые политические реформы разделены на два блока: реформы в рамках действующей Конституции и новации, требующие конституционных поправок. Это позволит приступить к реализации тех нововведений первого блока, по которым уже есть консенсус.

Сегодня я бы хотел поделиться своими соображениями по некоторым наиболее принципиальным позициям.

Полагаю, что перед нами более четко определились контуры будущей политической системы страны. Все согласны с тем, что в Казахстане должна быть президентская республика, но с более сильным и функциональным парламентом, с развитой и цивилизованной судебной системой.

Первый вопрос – о механизме формирования Парламента. Рабочая группа предлагает половину депутатов Мажилиса избирать по спискам политических партий, другую половину – по одномандатным округам. Одним словом, предлагается пропорционально-мажоритарная система выборов.

Мы уже сделали шаг в этом направлении, введя в 1998 году смешанную систему выборов. Для повышения роли партий в работе законодательного органа и в целом в политической жизни страны следует пойти на дальнейшие шаги.

Как можно увидеть из мировой практики, мажоритарный принцип формирования Парламента наиболее оптимален для двухпартийных систем. Пропорциональная же система свойственна в большей степени странам, в которых имеет место ярко выраженная многопартийность. Это главным образом европейские страны. В принципе, приемлемы оба варианта. Но что лучше подойдет для казахстанских реалий?

Нам необходимо сделать окончательный выбор между двумя системами избрания депутатов Мажилиса.

С парламентской реформой увязывается вопрос о резком росте численности депутатов нижней палаты. На мой взгляд, мы всегда ратовали за компактный и профессиональный парламент. Нужно ли раздувать число депутатов? Насколько это продуктивно? Мы должны еще раз все взвесить в данном вопросе. Нынешние депутаты Парламента придерживаются такого же мнения.
Считаю, что для нас важно также усилить парламентскую инфраструктуру в лице вспомогательных экспертных, исследовательских и информационных служб, которые на деле обеспечивают качество законотворческой работы.

Что касается увеличения числа депутатов Сената, то предложение рабочей группы о выделении дополнительных мест для выдвиженцев Ассамблеи народов Казахстана считаю правильным. Наша задача заключается в том, чтобы продумать такой же подход для Мажилиса. Однако, нужно продумать конкретный механизм реализации этого намерения, следует изучить также мировой опыт. Уверен, данный шаг будет воспринят положительно представителями всех этносов Казахстана.

Следующий вопрос – о расширении полномочий Парламента. Ряд предложенных мер действительно востребован и отвечает стратегическим приоритетам нынешнего этапа политической модернизации.

Я поддерживаю предложения о повышении роли Парламента путем передачи ряда полномочий от Президента Парламенту в формировании Конституционного Совета, Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета. В то же время мы должны четко обеспечивать паритет в интересах ветвей власти при формировании данных конституционных органов. Перекоса в ту или иную сторону быть не должно.

В рабочих группах Госкомиссии активно обсуждался вопрос о повышении роли Парламента в формировании Правительства. В частности, рассматривался вопрос о даче согласия комитетами Парламента на назначение ряда министров. Но я считаю, что нам нужно пойти дальше. Пришло время рассмотреть вопрос о том, что Премьер-министр должен получить поддержку партии парламентского большинства, прежде чем занять свой пост. Это – мировая практика, на которую мы также должны ориентироваться.

Мы уже сделали первый шаг в данном направлении. В частности, перед назначением последнего Премьер-Министра, я провел консультации с руководством и парламентской фракцией партии "Нұр Отан", которая сегодня де-факто является партией парламентского большинства.

Реализация данной инициативы позволит достичь ряда результатов. Во-первых, Парламент несет свою долю ответственности за работу Правительства. Во-вторых, сформированное Правительство будет опираться на реально выявившийся баланс политических предпочтений в обществе. В-третьих, вопрос о формировании состава кабинета потребует включения режима интенсивных политических консультаций между партийными фракциями, что пойдет на пользу легитимным способам ведения конкурентной борьбы, искусству политического компромисса.

Кроме того, принятие бюджета страны и, возможно, местных бюджетов и контроль за их исполнением должны стать прерогативой Парламента.

В то же время это ни в коем случае не должно привести к ослаблению институтов власти, института президентства в Казахстане. Естественно, для сохранения системы сдержек и противовесов нужно продумать меры, сохраняющее влияние и Президента, и Парламента на формирование Правительства. Это необходимо, чтобы избежать ослабления власти.

Мы имеем наглядные и поучительные примеры других стран. Так, Кыргызстан после ожесточенной борьбы, массовых акций и митингов снова пришел к укреплению полномочий президента и президентско-парламентской форме правления. Нормальное развитие Украины сейчас зависит от того, удастся ли вернуть полномочия президента. В Польше Президент открыто борется за усиление президентской власти. В Грузии постоянно говорят о сильной президентской вертикали.

Поэтому, мы должны все очень хорошо и тщательно взвесить, продумать, прежде чем принимать важнейшие для нашего государства и нашего будущего решения.

Я поддерживаю и другие меры, направленные на реальное усиление партийного фактора в деятельности представительной ветви власти, в частности, включение руководителей партийных фракций в состав бюро Мажилиса Парламента, наделение партийных фракций правом законодательной инициативы и, в целом, расширение полномочий партийных фракций.

Все это поможет придать политическому процессу в стране открытый и публичный характер, переведя борьбу политических сил главным образом в стены Парламента.

В Госкомиссии сложилось единое мнение о необходимости финансирования из республиканского бюджета деятельности политических партий. Это разумная мера, практикуемая во многих странах. Думаю, что мы должны внимательно отнестись к этому предложению.

В рамках Госкомиссии значительное внимание было уделено реформированию судебной и правоохранительной систем.

Предложенные соответствующей рабочей группой меры нацелены на значительное усовершенствование судебно-правовой системы. Они закладывают необходимые организационно-правовые основы для перехода к судопроизводству современного типа, существующего сегодня в большинстве развитых и демократических государств. В силу этих причин вышеперечисленные новации отвечают требованиям сегодняшнего дня и найдут поддержку у институтов гражданского общества.

У нас неоправданно затянулось обсуждение вопроса о передаче санкционирования ареста суду. Этот вопрос решен действующей Конституцией, и его надо конкретизировать в законе.

Соответствующая группа Государственной комиссии предлагает усилить маслихаты, предоставить им дополнительные полномочия, иметь освобожденных председателей комиссий. В целом, согласен с такими предложениями. Это является одной из наших стратегических задач в рамках политической реформы.

Но по численности депутатов маслихатов, руководству маслихатами нужно еще раз все взвесить и принять наиболее верное решение. Принцип "не числом, а уменьем", я думаю, лучше.

Также интересным и перспективным мне представляется предложение о том, чтобы маслихаты в районах совместно с избранными акимами постепенно преобразовались в органы местного самоуправления, а также предложение о возможности делегирования полномочий государственных органов органам местного самоуправления. Но этот вопрос требует дальнейшего изучения и правового оформления.

Хочу подчеркнуть, что я упомянул лишь основную часть из предлагаемого массива мер по политической реформе. В целом, выработанные рабочими группами Госкомиссии направления являются основой для реформирования политической системы и требуют теперь тщательной конкретизации, выработки правового механизма их реализации. В особенности это касается изменений, требующих внесения поправок в Конституцию.

Уважаемые члены Государственной комиссии!

Рабочими группами предлагается провести политические реформы в два этапа. Сначала реформы, реализация которых не потребует конституционных изменений. Затем - поправки в Конституцию. В подготовленном вами сводном документе есть рекомендация создать специальный консультационно-совещательный орган для выработки предложений по внесению изменений в Конституцию.

Однако, я пришел к выводу, что затягивать с внесением изменений в Конституцию не стоит. Поэтому работу по двум направлениям будем вести одновременно.

С учетом этих моментов, считаю целесообразным создать своим распоряжением рабочую группу, которая займется подготовкой предложений по внесению изменений в Основной закон страны.

В ее состав войдут представители государственных органов, депутаты, ученые-юристы, специалисты в сфере конституционного права и в области политических систем. Данная группа на основании предложений Государственной комиссии должна подготовить конкретные предложения по внесению изменений и дополнений в соответствующие законы и Конституцию страны.

Мы с вами работали три года и подготовили предложения и дополнения. Но они станут законами и частью Конституции только двумя путями, о которых говорится в нашей Конституции. Это должен обсудить и принять Парламент, причем большинством в 80 процентов голосов или свое слово должен сказать референдум. Наша задача – выйти теперь на эту финишную прямую, подготовив четкие изменения, о которых мы говорим.

Госкомиссия со своей главной задачей справилась, и на этом ее работа заканчивается. Политические партии страны имели возможность в ходе ее работы, а также раньше в рамках Постоянно действующего совещания и Национальной комиссии по вопросам демократии и гражданского общества, высказать все свои предложения. Все три комиссии плодотворно поработали. Члены этих комиссий объездили все регионы, выслушали мнения и предложения всех общественных и политических организаций, граждан страны. На "круглых столах" были озвучены и апробированы конкретные предложения по демократизации политической системы.

Таким образом, политики сказали свое слово, теперь очередь за юристами и Парламентом.

Учитывая ответственность момента, рабочая группа должна еще раз взвесить и проработать предложения членов Госкомиссии, еще раз изучить опыт демократических преобразований в переходных странах, имеющих схожие с нами условия.

Мы не должны копировать чьи-то модели, а найти свой путь реформ, учитывающий интересы нашего государства и нашего народа. Демократию нельзя объявить, ее надо выстрадать. Так делают все. Экономические реформы, правовое государство, демократия. Вот такой порядок вещей, на мой взгляд, наиболее приемлем для нас.

По завершении работы данной группы мы должны подготовленные предложения согласно Конституции внести в Парламент или вынести на всенародный референдум.

Уважаемые участники заседания!

Я еще раз хотел бы поблагодарить членов Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ за проделанную огромную работу. Вы внесли реальный вклад в продвижение Казахстана по пути политического прогресса и демократического развития.

Особо отмечу деятельность руководителей рабочих групп Госкомиссии и представителей политических партий.

Считаю, что выработанная нами стратегия политических реформ станет эффективной и верной. Она отвечает как долгосрочным приоритетам ускоренного развития страны, так и задачам сохранения стабильности в казахстанском обществе.

Должен сказать, что с завершением деятельности Госкомиссии наше с вами сотрудничество не заканчивается. Совместно выработанную позицию мы должны вместе отстоять и разъяснять народу и депутатам.

Уверен, что всеми нами движет чувство преданности нашей независимой стране и искреннее желание сделать Казахстан сильным, стабильным и процветающим государством. И в этой работе мы с вами еще не раз будем советоваться и совместно принимать решения.

Еще раз благодарю вас. Всего доброго.

г. Астана, 19 февраля 2007 года


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Рабочий график Главы государства 28.02.2007
Премьер-Министр РК подписал постановление о переносе рабочего дня 28.02.2007
Госфиннадзор с 1 марта вводит дополнительное ограничение на внешние заимствования банками 28.02.2007
Туркменские силовики остались в силе 28.02.2007
Чавес окончательно национализировал венесуэльскую нефть 28.02.2007
Правительство Ирака распределило нефтяные доходы между суннитами и шиитами 28.02.2007
Индия против Сони Ганди: "Она воровка" 28.02.2007
Рабочий график Главы государства 27.02.2007
В Казахстан прибыл помощник Госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии 27.02.2007
Невынужденная рефлексофобия 27.02.2007

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
22.02.24 Четверг
79. ЕСЕНОВ Ермухамед
79. САГИНДЫКОВА Майко
73. САДЫКОВ Сабит
72. АСАНГАЗЫ Оразкул
71. ПОМИНОВ Юрий
70. АЛДАШОВ Бахтияр
63. МЫНЖАНОВ Кайрат
63. ТАЖИГУЛОВА Альмира
62. КУАТОВ Руслан
62. КУРМАНОВ Жанат
61. ЕСТИБАЕВ Серик
60. АБДУКАРИМОВ Нурлан
60. КУНШЫГАР Алмат
60. НУРМАНБЕТОВА Джамиля
60. ТАРЯНИК Александр
...>>>
23.02.24 Пятница
104. ЖАБАГИН Шакир
81. КУЛАЖАНОВ Куралбек
79. КРУПЕНЕВ Владимир
78. ДЖИЕНБАЕВ Рустем
78. РОМАНОВ Игорь
75. МУСАЕВ Темирхан
74. ЖАНАБАЕВ Габдысамат
73. АЛЬБЕРГЕНОВ Боранбек
72. АУБАКИРОВ Марат
71. КУЛЬЖАНОВ Дюсембек
70. МАШКЕВИЧ Александр
69. ДИКАНБАЕВА Сауле
69. ТУГЕЛ Садыбек
68. ЖАНЕНОВА Галия
68. КАЗАНБАЕВ Калдыбай
...>>>
24.02.24 Суббота
83. НУРУМОВ Алданыш
74. ЖАЙШИБЕКОВА Кулумхан
72. ТАЩЕГУЛОВ Жанахмет
66. ГЛУЩЕНКО Сергей
66. ЦОЙ Виктор
63. КАБАЕВ Сейылхан
59. ДЖУСУПОВ Аскар
58. УТЕМБАЕВ Ерик
56. ХАЙРУЛЛИНА Райхан
53. АДИЛОВ Асылхан
53. НУСУПОВ Болат
51. АХМЕДЬЯРОВ Галым
51. КУАНЫШЕВ Талгат
49. БОЖБАНОВ Мадениет
48. ЖУМАШЕВА Динара
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>

Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz